Chuyển tới nội dung chính

12 Khoá học

23/10/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

23/10/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 23/10/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
25/09/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

25/09/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 25/09/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
28/08/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

28/08/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 28/08/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
31/07/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

31/07/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 31/07/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
25/06/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

25/06/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Thứ bảy, ngày 25/06/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
29/05/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

29/05/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 29/05/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
23/04/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

23/04/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 11:30 - 13:00 Thứ bảy, ngày 23/04/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
20/03/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

20/03/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 20/03/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
27/02/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

27/02/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 27/02/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
23/01/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

23/01/2022 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 23/01/2022

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
26/12/2021 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

26/12/2021 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Chủ nhật, ngày 26/12/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol
20/11/2021 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu
Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa
Xem chi tiết

Chuỗi CME - Trở về mái trường xưa

20/11/2021 - Các trường hợp lâm sàng về tim mạch chuyển hóa: Hướng biện luận và xử trí tối ưu

Đào tạo Y khoa liên tục Trực tuyến (có cấp Giấy chứng nhận CME)

Thời gian: 09:30 - 11:00 Thứ bảy, ngày 20/11/2021

Tham khảo nội dung chương trình

Hướng dẫn tạo tài khoản tham dự

Auto Enrol