Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo: Bồi dưỡng Sau đại học, Đào tạo liên tục, Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, Chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học. Hợp đồng với các cơ sở y tế tổ chức các khóa học đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng chương trình đào tạo

Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo thông qua Hội đồng thẩm định các lớp đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, và chuyển giao công nghệ.

Điều phối hoạt động đào tạo

Phối hợp với các Khoa của Đại học Y Dược, Bệnh viên, các Hội Y học tổ chức các khóa đào tạo cấp Chứng chỉ, Chứng nhận.

Chuyển giao công nghệ

Tổ chức các khóa học chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho cán bộ các cơ sở y tế và người học muốn nâng cao tay nghề trong lĩnh vực chuyên khoa.

Quản lý nguồn lực Trung tâm

Xây dựng và triển khai các qui chế hoạt động của Trung tâm, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, kinh phí của Trung tâm theo qui định của pháp luật.

Tổ chức - Nhân sự

Tin nổi bật

Buổi lễ trao Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho Giáo sư Võ Tấn Sơn vào ngày 26 tháng 1 năm 2021 tại Dinh thự Pháp. Với vai trò là bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu hàng đầu và là Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược, Giáo sư là người ủng hộ không ngừng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Đây là một minh chứng sống của hiệu quả đào tạo bác sĩ Việt Nam tại Pháp.