LÊ TRẦN QUANG HUY

Năm sinh: 1972

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: quanghuy1312@gmail.com

 

CHỨC VỤ

  • Chuyên viên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Kế toán thu học phí

 


Tổ chức - Nhân sự