Thông báo về việc sinh viên hoc viên quay lai trường học tập từ ngày 01.03.2021

Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2021, Ban Giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

  1. Tất cả sinh viên, học viên toàn trường quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2021.
  2. Lịch học cụ thể của các khối, lớp sẽ được các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị thông báo đến sinh viên, học viên.
  3. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc; sinh viên, học viên tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định và Hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc các Quy định, Hướng dẫn về phòng, chống, sàng lọc bệnh Covid-19 cho sinh viên, học viên, viên chức, người lao động của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Những sinh viên, học viên trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiếm soát bệnh tật Thành phổ Hồ Chí Minh. Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
    Đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc và sinh viên, học viên triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.